Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Čia Market“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų politika.

Supratau

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje ČIA MARKET“ taisyklės

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1    Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje „ČIA MARKET“ (toliau – ČIA MARKET e-parduotuvė), adresas internete https://parduotuve.ciamarket.lt/, taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato ČIA MARKET e-parduotuvės pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.
1.2    UAB „
ČIA MARKET“ e-parduotuvės pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš šių parduotuvių: Dariaus ir Girėno g. 11, Telšiai;
1.3    Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes 
ČIA MARKET e-parduotuvėje. Naudotis ČIA MARKET e-parduotuve ir joje pirkti turi teisę tik (I) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (II) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka.  .
1.4    Pirkėjas, pateikdamas užsakymą ČIA MARKET e-parduotuvėje patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes, taip pat patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.
1.5    Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą 
ČIA MARKET e-parduotuvėje tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.
1.6    Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia 
ČIA MARKET e-parduotuvėje prekių užsakymą ir pardavėjas el. paštu arba telefonu užsakymą patvirtina arba jį įvykdo.
1.7    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Informacija apie Pardavėją, prekes, tame tarpe prekių kainą, jų įsigijimo sąlygas ir visa kita informacija būtina ir teiktina Pirkėjui pagal teisės aktus nurodyta adresas internete https://parduotuve.ciamarket.lt/,

2.    REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS


2.1  Pirkėjo asmens duomenys, įvykdžius prekių pirkimo – pardavimo operaciją, pagal pateiktą 
užsakymą, saugomi iki 24 mėn. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami kokiems kitiems tikslams, kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas. Pirkėjas pateikdamas užsakymą išreiškia sutikimą, jog jo duomenys būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.
2.2    Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi 
ČIA MARKET e-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.3    Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis ČIA MARKET e-parduotuvės paslaugomis.
2.4    Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


3.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

3.1 Prekių kainos ČIA MARKET e-parduotuvėje nurodytos Eurais su PVM.

3.2 Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos ČIA MARKET e-parduotuvės kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.

3.3 Pirkėjas už prekes atsiskaito prekių pristatymo – perdavimo metu MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron debetine ar kreditine arba iš anksto atlikęs pavedimą e-bankininkystės arba PaySera būdu.

3.4 Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.
3.
5  Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia grąžinti prekę, kurios kokybė netinkama ir/ar prekė gali būti grąžinama pagal teisės aktus, Pirkėjas turi sumokėti visą užsakymo sumą, o grąžintos prekės suma jam grąžinama atliekant bankinį pavedimą į jo nurodytą sąskaita ne vėliau kaip per 5 d.d.


4.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1    Prekes pristato ČIA MARKET e-parduotuvės darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2    Prekių pristatymas vykdomas tik ČIA MARKET e-parduotuvės nurodytose teritorijose (Telšiuose), nurodytu laiku, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.
4.3    Už prekių pristatymo terminų pažeidimą Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės visais atvejais, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
4.4    Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą ar/ir kitą vietą kur patekimas yra ribotas, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įėjimo.

4.5    Minimali prekių užsakymo vertė 20,00 Eur.

4.6    Prekių pristatymo mokestis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 2,99 EUR, jei krepšelio suma iki 50 EUR. Pristatymas nemokamas, jei krepšelio suma viršija 50,00 EUR sumą.

Prekių pristatymo mokestis Telšiuose 2,99 EUR, jei krepšelio suma iki 30 EUR. Pristatymas nemokamas, jei krepšelio suma viršija 30,00 EUR sumą.

4.7 Taikomas prekių pristatymo mokestis 0,35 EUR/km, jei pirkėjo nurodytas pristatymo adresas daugiau nei 10 km spinduliu nuo ČIA MARKET e-parduotuvės nurodytų teritorijų (Telšiai).

4.8 Už prekių pakavimo paslaugą į pirkinių maišelius yra taikomas vienkartinis 0,25 EUR pakavimo mokestis. Šis mokestis nepriklauso nuo kiekio ir/ar prekių sumos.

4.9    Prekių pristatymas vykdomas tą pačią dieną, po atlikto užsakymo, jei užsakymas atliekamas iki 10:00h. Prekių pristatymas vykdomas sekančią dieną po atlikto užsakymo, jei užsakymas atliekamas vėliau nei 10:00h.

4.10 Prekių pristatymo būdas – Čia Market kurjeris.

4.11   Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjui gali būti nepristatyta jo užsakyta prekė, jeigu Pardavėjo sandėlyje ir (ar) parduotuvėje tuo metu nebuvo pakankamo užsakytos prekės kiekio.


5.    PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI


5.1    Už ČIA MARKET e-parduotuvės parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas.
5.2    ČIA MARKET e-parduotuvė užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes ir teisės aktų reikalavimus.
5.3    Pirkėjas, apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti elektroniniu paštu: info@ciamarket.lt arba tel.: +370 444 22222.
5.4    Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinama prekė nebūtų sugadinta ar jai nebūtų padaryta kitokia žala, atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.

 

6.  PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

6.1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami.

6.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.

6.4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.

6.5. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) (toliau – Taisyklės)  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.6. Reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl aukščiau nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

6.6.1. tabaką ir tabako gaminius (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (OL 2013 L 290, p. 1) (toliau – kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) – 2401–2402);

6.6.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307);

6.6.3. fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707);

6.6.4. spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901–4911);

6.6.5. audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111–5113, 5208–5212, 5309, 5310, 5311, 5407–5408, 5512–5516);

6.6.6. kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5701–5705.00);

6.6.7. megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107–6109);

6.6.8. kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111, 6209),

6.6.9. pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115);

6.6.10. siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208);

6.6.11. liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6212);

6.6.12. perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118);

6.6.13. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

6.6.14. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);

6.6.15. antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716);

6.6.16. laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8901–8908);

6.6.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033);

6.6.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114);

6.6.19. muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9201–9209);

6.6.20. ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9301–9307);

6.6.21. baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);

6.6.22. žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503–9505, 9508);

6.6.23. meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706).

6.6.24.pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

6.1.25. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.1.26 supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.1.27 laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

6.2. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis su vėlesniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.3. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: 
info@ciamarket.lt arba telefonu: 8 444 22222. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

6.4 Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui pateikus prašymą, iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Padavėjui, jei prekės grąžinamos ne dėl Pardavėjo kaltės. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@ciamarket.lt arba telefonu: 8 4444 22222. 

6.5 Grąžinant ar keičiant e-parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.6 Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.


7.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


7.1    Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
7.2    Santykiams tarp Pirkėjo ir 
ČIA MARKET e-parduotuvės taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.
7.3    Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4    Visi ginčai ir nesutarimai kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.

 

8.  APRIBOJIMAI DĖL ALKOHOLIO

 

8.1   Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais, Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). 

8.2   Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ir turi teisę reikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Neturintiems 20 metų amžiaus – prekių krepšelis neperduodamas, jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholio.